เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

updated : 13/5/2009 9:16:42


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 0640 0640 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0640
2 0641 0641 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0641
3 0642 0642 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0642
4 0643 0643 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0643
5 0644 0644 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0644
6 0645 0645 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0645
7 0646 0646 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0646
8 0647 0647 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0647
9 0648 0648 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0648
10 0649 0649 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0649
11 0650 0650 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0650
12 0651 0651 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา) ฯลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0651
13 0652 0652 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0652
14 0653 0653 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0653
15 0654 0654 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0654
16 0655 0655 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0655
17 0656 0656 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0656
18 0657 0657 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0657
19 0658 0658 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0658
20 0659 0659 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0659
21 0660 0660 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0660
22 0661 0661 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0661
23 0662 0662 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0662
24 0663 0663 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0663
25 0664 0664 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0664
26 0665 0665 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0665
27 0666 0666 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0666
28 0667 0667 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0667
29 0668 0668 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0668
30 0669 0669 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์ (ทล.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0669
31 0670 0670 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0670
32 0671 0671 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.5 ปี)วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0671
33 0672 0672 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0672
34 0673 0673 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.5 ปี)วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0673
35 0674 0674 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0674
36 0675 0675 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0675
37 0676 0676 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (บางขุนเทียน) สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย(วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0676
38 0677 0677 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์(ศล.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0677
39 0678 0678 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0678
40 0679 0679 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0679
41 0680 0680 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0680
42 0681 0681 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0681