เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

updated : 13/5/2009 9:17:56


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 2406 2406 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2406
2 2407 2407 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2407
3 2408 2408 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2408
4 2409 2409 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2409
5 2410 2410 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2410
6 2411 2411 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2411
7 2412 2412 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2412
8 2413 2413 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2413
9 2414 2414 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2414
10 2415 2415 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2415
11 2416 2416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2416
12 2417 2417 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2417
13 2418 2418 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2418
14 2419 2419 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2419
15 2420 2420 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2420
16 2421 2421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2421
17 2422 2422 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2422
18 2423 2423 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2423
19 2424 2424 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2424
20 2425 2425 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2425
21 2426 2426 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2426
22 2427 2427 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2427
23 2428 2428 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2428
24 2429 2429 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2429
25 2430 2430 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2430
26 2431 2431 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2431
27 2432 2432 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2432
28 2433 2433 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2433
29 2434 2434 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2434
30 2435 2435 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2435
31 2436 2436 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2436
32 2437 2437 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2437
33 2438 2438 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2438
34 2439 2439 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2439
35 2440 2440 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2440
36 2441 2441 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2441
37 2442 2442 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2442
38 2443 2443 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2443
39 2444 2444 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2444
40 2445 2445 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2445
41 2446 2446 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2446
42 2447 2447 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ (บรรจุผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2447