เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

updated : 13/5/2009 9:17:58


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 2448 2448 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2448
2 2449 2449 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2449
3 2450 2450 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2450
4 2451 2451 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2451
5 2452 2452 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2452
6 2453 2453 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2453
7 2454 2454 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2454
8 2455 2455 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2455
9 2456 2456 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2456
10 2457 2457 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา(ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2457
11 2458 2458 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2458
12 2459 2459 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2459
13 2460 2460 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2460
14 2461 2461 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2461
15 2462 2462 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2462
16 2463 2463 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2463
17 2464 2464 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2464
18 2465 2465 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2465
19 2466 2466 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2466
20 2467 2467 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2467
21 2468 2468 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2468
22 2469 2469 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2469
23 2470 2470 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2470
24 2471 2471 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2471
25 2472 2472 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2472
26 2473 2473 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2473
27 2474 2474 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2474
28 2475 2475 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2475
29 2476 2476 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2476
30 2477 2477 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2477
31 2478 2478 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2478
32 2479 2479 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) (วท.บ. 4ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2479
33 2480 2480 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาการโทรคมนาคม) (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2480
34 2481 2481 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะ)ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2481
35 2482 2482 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) (วท.บ. 4ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2482
36 2483 2483 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)(วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2483
37 2484 2484 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2484
38 2485 2485 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)(วท.บ. 4ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2485
39 2486 2486 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2486
40 2487 2487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมแบบบูรณาการ(วศ.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2487
41 2488 2488 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ. 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2488
42 2489 2489 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2489
43 2490 2490 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2490
44 2491 2491 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2491
45 2492 2492 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2492
46 2493 2493 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2493
47 2494 2494 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (การสื่อสารทางธุรกิจ) (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2494
48 2495 2495 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (การสื่อสารมวลชน) (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2495
49 2496 2496 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(ภาษาและวรรณคดีไทย) (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2496
50 2497 2497 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2497
51 2498 2498 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2498
52 2499 2499 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2499
53 2500 2500 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2500
54 2501 2501 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2501
55 2502 2502 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ)(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2502
56 2503 2503 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2503
57 2504 2504 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2504
58 2505 2505 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2505
59 2506 2506 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2506
60 2507 2507 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2507
61 2508 2508 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2508
62 2509 2509 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2509
63 2510 2510 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ(ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2510
64 2511 2511 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิชาเอกการประชาสัมพันธ์) (นศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2511
65 2512 2512 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิชาเอกการโฆษณา) (นศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2512
66 2513 2513 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิชาเอกวารสารศาสตร์) (นศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2513
67 2514 2514 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์) (นศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2514