เกาะติดสถานการณ์ Ent52

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com


รายชื่อสาขาวิชา-คณะ ปี52 ค้นด้วย ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

updated : 13/5/2009 9:18:20


ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา(บอกโรงเรียน จังหวัด แต่เข้ารหัส) สาขาวิชา-คณะ สถาบัน รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1 2910 2910 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2910
2 2911 2911 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2911
3 2912 2912 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2912
4 2913 2913 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2913
5 2914 2914 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2914
6 2915 2915 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2915
7 2916 2916 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2916
8 2917 2917 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2917
9 2918 2918 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2918
10 2919 2919 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2919
11 2920 2920 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2920
12 2921 2921 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2921
13 2922 2922 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2922
14 2923 2923 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2923
15 2924 2924 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2924
16 2925 2925 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2925
17 2926 2926 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2926
18 2927 2927 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2927
19 2928 2928 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2928
20 2929 2929 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สถาปัตยฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2929
21 2930 2930 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2930
22 2931 2931 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2931
23 2932 2932 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2932