รายชื่อ+เลขประจำตัวนิสิต KU69 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานโดย..ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

http://kucity.com

รหัสคณะ : 01

ชื่อคณะ : วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาเขต : สถาบันสมทบ

จำนวนทั้งหมด : 91

updated : 24/5/2009 17:48:21


เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า รหัสสาขา ชื่อสาขา รหัสคณะ ชื่อคณะ วิทยาเขต
5280100013 กนกวรรณ เข็มสุวรรณ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100021 กนกอร ภูษาธร นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100030 กษมา นวลจันทร์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100048 กิตติธรา ม้วดหรีด นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100056 กิตติภูม เตชัย นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100064 กุลเชษฐ์ ชูศรีทอง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100072 คมกริช เรืองเดช นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100081 จักรพันธุ์ เชาว์มะเริง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100099 จิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100102 จินต์วรา อินปั๋น นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100111 เจนณรงค์ แย้มเมือง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100129 ชัยวิทย์ ทาทอง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100137 ชานน ญาณสุภาพ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100145 ชินภัทร พัวลิ่น นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100153 ชุติพล ศิริวาจา นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100161 ชุติมา กลยนีย์ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100170 เชิดพงษ์ สุขเอม นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100188 โชติยา หม่อมสมภู นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100196 ฐิติพงศ์ อารีมิตร นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100200 ฐิติวัฒน์ กล่ำศิริ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100218 ณรงค์รัชต์ อ่ำแสง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100226 ณัฐพล แสงทอง นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100234 ดวงเดือน พิศนอก นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100242 ทศพล สะเทิน นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100251 ทิพรดา แก้วประเสริฐ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100269 ทิพาวรรณ ปานใจ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100277 ธนกร หนูนุรัตน์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100285 ธนพันธ์ ตรีชั้น นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100293 ธนัฏฐา เพชรไทย นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100307 นริสา นิ่มเรือง นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100315 นฤดล อัญมณีรัตน์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100323 นันทภพ หาญรบ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100331 นันทวัฒน์ ผ่องบุรุษ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100340 นิตยา ตาบุญชัย นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100358 เนาวรัตน์ บุญสม นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100366 บวรพจน์ พุดสีเสน นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100374 ปพิชญา รัตนวงศ์รพี นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100382 ปรีชาพล ขันธ์พัฒน์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100391 ปวีณา สกุลสายทอง นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100404 พงศกร จารุชาต นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100412 พงศธร ปัญญาประชุม นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100421 พรทิพย์ โอภาสสุภัคกุล นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100439 พรพิพัฒน์ โสธนะ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100447 พรรณนภา แสงดี นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100455 พิชชา กิติกังสดาร นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100463 พิสันต์ โตขำ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100471 พิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100480 พีรชาญ์ ภาคเดช นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100498 พุทธิภณ บุญเลิศกุล นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100501 พูนศิลป์ จินพุทธ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100510 ภัทธิรา รอดบ้านเกาะ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100528 ภาพันธ์ แววศรีทิม นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100536 ภูริช วงค์สัมพันธ์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100544 มณเฑียร จันทร์แต่งผล นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100552 มานัส ฉายจรรยา นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100561 โยธี พิมพ์พุฒ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100579 รัชนีกร พรมแสง นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100587 รัฏพงศ์ พิทักษ์ผลไพศาล นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100595 รัตติยา สุปัตติ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100609 วชิรวิทย์ กันกา นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100617 วชิรา ศิริประยงค์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100625 วรวุฒิ แหยมยินดี นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100633 วราพร ศรีจันทร์ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100641 วริช แสงทามาตย์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100650 วศิน อักษรณรงค์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100668 วสันต์ ชุมจินดา นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100676 วสิษฐา รวมสุวรรณ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100684 วัชระ บุตรคำ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100692 วิชญ์ วัฒนธรรม นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100706 วิญญู คินขุนทด นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100714 ศิระญา อัศวรัตนาพันธ์ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100722 ศุภมิตร์ จันทร์พิทักษ์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100731 สรนัน อยู่เอม นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100749 สรยุทธ อภัยโส นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100757 สรรเพชญ แก้วประการ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100765 สรวิศ แสงเงิน นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100773 สราวุฒิ แน่นหนา นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100781 สหภูมิ เจียมใจ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100790 สันติภาพ ทิพยศักดิ์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100803 สุกัญญา เหล่าแค นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100811 สุวิษา ช่วยขุน นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100820 เสาวรส พิรณฤทธิ์ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100838 โสภิดา เลาห์เรณู นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100846 หนึ่งฤทัย กรองทอง นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100854 อนัญญา สุขศรี นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100862 อภิวัฒน์ เรืองชัยปราโมทย์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100871 อรณิชา มัจฉาฉ่ำ นางสาว M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100889 อลงกรณ์ ศรศาสตร์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100897 อัมรินทร์ ใจดี นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100901 เอกพจน์ สอนเทศ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
5280100919 เอนก ชิณวงศ์ นาย M12 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 01 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ