แบบสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ของนิสิตชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2550

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ               
 ชาย                         
             
  หญิง
               2. อายุ.................................ปี

ส่วนที่ 2   ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

5 = มากที่สุด                4 = มาก      3 = ปานกลาง                2 = น้อย                  1 = น้อยที่สุด

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ü ลงบนค่าระดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกับท่านมากที่สุด

ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

5

4

3

2

1

1. ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

2. ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง

 

 

 

 

 

3. ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในด้านทักษะการพูด

 

 

 

 

 

4. ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในด้านทักษะการอ่าน

 

 

 

 

 

5. ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในด้านทักษะการเขียน

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  ความต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

3.1     ท่านต้องการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่


  ต้องการ                                  
  ไม่ต้องการ

3.2     ท่านต้องการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่


 ต้องการ                ภาษาที่ต้องการคือ....................................               
  ไม่ต้องการ 

ส่วนที่ 4  หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

5 = มากที่สุด               4 = มาก       3 = ปานกลาง             2 = น้อย                    1 = น้อยที่สุด

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ü ลงบนค่าระดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด

4.1 พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

5

4

3

2

1

1. ในการสมัครงาน

 

 

 

 

 

2. ในสำนักงาน

 

 

 

 

 

3. ในชีวิตประจำวันกับชาวต่างประเทศ

 

 

 

 

 

4. สำหรับการประชุม

 

 

 

 

 

5. สำหรับพูดในที่ชุมชน

 

 

 

 

 

6. สำหรับนำเสนอโครงการปากเปล่า

 

 

 

 

 

4.2 พัฒนาทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ

5

4

3

2

1

1. ในการอ่านประกาศรับสมัครงานภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

2. ในการเขียน Resume สมัครงาน

 

 

 

 

 

3. ในการเขียนจดหมายและบันทึกข้อความภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

จบแบบสอบถาม